Privacy statement

  • Toepassingsbereik: deze privacy statement is van toepassing op cliënten van Legal Aid Arbeidsrecht (hierna: "LAA"), potentiële cliënten van LAA, bezoekers van de website www.legalaidarbeidsrecht.nl, ontvangers van nieuwsbrieven van LAA en alle andere personen die contact opnemen met LAA of van wie LAA persoonsgegevens verwerkt.
  • Communicatie: wanneer u e-mails of andere berichten naar LAA verzendt, zullen deze berichten worden bewaard. Soms vraagt LAA u naar uw persoonlijke gegevens die voor de behandeling van het betreffende dossier relevant zijn, die voor het nakomen van een wettelijke verplichting noodzakelijk zijn of om contact met u te kunnen onderhouden. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden en deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens worden opgevraagd. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij met wie LAA een bewerkingsovereenkomst heeft afgesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") daaraan stelt.
  • Rechtsgronden: LAA verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de navolgende rechtsgronden; toestemming (welke u te allen tijde weer kunt intrekken), op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst of een wettelijke verplichting.
  • Cookies: LAA verzamelt op geen enkele wijze "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst).
  • Doeleinden: LAA verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy statement, tenzij LAA van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.
  • Derden: persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Voor het overige worden persoonsgegevens ook niet met derden gedeeld, tenzij het voor de behandeling van het dossier noodzakelijk is de informatie te delen met derden teneinde bijvoorbeeld aanvullend advies zoals fiscaalrechtelijk, sociaal zekerheidsrechtelijk en/of pensioenrechtelijk advies, te verkrijgen. In dat geval wordt u vooraf om toestemming gevraagd om de benodigde informatie met een benoemde derde te delen. Mevrouw mr. J.M.P. Verkaart is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en in de hoedanigheid van advocaat gehouden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
  • Website: deze verklaring is niet van toepassing op derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. LAA kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. LAA raadt u aan de privacyverklaring van deze website te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.
  • Vragen of klachten: u kunt op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Heeft u vragen of klachten over uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met LAA opnemen via info@legalaidarbeidsrecht.nl. LAA helpt u graag bij het vinden van een oplossing.
  • Bewaartermijn: persoonsgegevens als onderdeel van een dossier zullen gedurende 5 jaar worden bewaard. Na 5 jaar is LAA gerechtigd deze gegevens te vernietigen.
  • Veranderingen: eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de wet of regelgeving kan aanleiding zijn tot wijzigingen in deze privacy statement. Het is daarom raadzaam deze privacy statement regelmatig te raadplegen.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.